Nếu quí vị có bản nhạc, câu chuyện hay muốn chia sẻ, hay nếu quí vị có nhận xét góp ý, xin email:

Nếu quí vị thích, có thể chia sẻ với bạn bè người thân, hay dùng tùy thích. Nếu quí vị có nhu cầu CDs, xin email cho Hai Lúa; all is free.

Chương Trình 11 2 2016

Chương Trình, November 2, 2016
Đọc thêm..

Chương Trình 6 28 2016

Chương Trình, June 28, 2016
Đọc thêm..

Chương Trình 5 16 2016

Chương Trình, May 16, 2016
Đọc thêm..

Chương Trình 4 27 2016

Chương Trình, April 27, 2016
Đọc thêm..

Chương Trình 4 11 2016

Chương Trình, April 11, 2016
Đọc thêm..

Chương Trình 3 16 2016

Chương Trình, March 16, 2016
Đọc thêm..

Chương Trình 3 3 2016

Chương Trình, March 3, 2016
Đọc thêm..

Chương Trình 1 21 2016

Chương Trình, January 21, 2016
Đọc thêm..

Chương Trình 1 21 2016

Chương Trình, January 21, 2016
Đọc thêm..

Chương Trình 1 21 2016

Chương Trình, January 21, 2016
Đọc thêm..

Chương Trình 1 21 2016

Chương Trình, January 21, 2016
Đọc thêm..

Chương Trình 11 30 2015

Chương Trình, November 30, 2015
Đọc thêm..

Chương Trình 11 9 2015

Chương Trình, November 9, 2015
Đọc thêm..

Chương Trình 11 1 2015

Chương Trình, November 1, 2015
Đọc thêm..

Chương Trình 10 26 2015

Chương Trình, October 26, 2015
Đọc thêm..

Chương Trình 10 12 2015

Chương Trình, October 12, 2015
Đọc thêm..

Chương Trình 9 28 2015

Chương Trình, September 28, 2015
Đọc thêm..

Chương Trình 9 14 2015

Chương Trình, September 14, 2015
Đọc thêm..

Chương Trình 8 17 2015

Chương Trình, August 17, 2015
Đọc thêm..

Chương Trình 8 3 2015

Chương Trình, August 3, 2015
Đọc thêm..

Chương Trình 7 20 2015

Chương Trình, July 20, 2015
Đọc thêm..

Chương Trình 7 6 2015

Chương Trình, July 6, 2015
Đọc thêm..

Chương Trình 6 22 2015

Chương Trình, June 22, 2015
Đọc thêm..

Chương Trình 6 8 2015

Chương Trình, June 8, 2015
Đọc thêm..

Chương Trình 5 26 2015

Chương Trình, May 26, 2015
Đọc thêm..

Chương Trình 5 14 2015

Chương Trình, May 14, 2015
Đọc thêm..

Chương Trình 4 27 2015

Chương Trình, April 27, 2015
Đọc thêm..

Chương Trình 4 13 2015

Chương Trình, April 13, 2015
Đọc thêm..

Chương Trình 3 30 2015

Chương Trình, March 30, 2015
Đọc thêm..

Chương Trình 3 3 2015

Chương Trình, March 3, 2015
Đọc thêm..

Chương Trình 2 16 2015

Chương Trình, February 16, 2015
Đọc thêm..

Chương Trình 2 2 2015

Chương Trình, February 2, 2015
Đọc thêm..

Chương Trình 19 1 2015

Chương Trình, January 19, 2015
Đọc thêm..

Chương Trình 5 1 2015

Chương Trình, January 5, 2015
Đọc thêm..

Chương Trình 22 12 2014

Chương Trình, December 22, 2014
Đọc thêm..

Chương Trình 8 12 2014

Chương Trình, December 8, 2014
Đọc thêm..

Chương Trình 24 11 2014

Chương Trình, November 24, 2014
Đọc thêm..

Chương Trình 10 11 2014

Chương Trình, November 10, 2014
Đọc thêm..

Chương Trình 27 10 2014

Chương Trình, October 27, 2014
Đọc thêm..

Chương Trình 27 10 2014

Chương Trình, October 27, 2014
Đọc thêm..

Chương Trình 13 10 2014

Chương Trình, October 13, 2014
Đọc thêm..

Chương Trình 29 9 2014

Chương Trình, September 29, 2014
Đọc thêm..

Chương Trình 15 9 2014

Chương Trình, September 15, 2014
Đọc thêm..

Chương Trình 1 9 2014

Chương Trình, September 1, 2014
Đọc thêm..

Chương Trình 18 8 2014

Chương Trình, August 19, 2014
Đọc thêm..

Chương Trình 4 8 2014

Chương Trình, August 04, 2014
Đọc thêm..

Chương Trình 21 7 2014

Chương Trình, July 24, 2014
Đọc thêm..

Chương Trình 7 7 2014

Chương Trình, July 08, 2014
Đọc thêm..

Chương Trình 9 6 2014

Chương Trình, June 13, 2014
Đọc thêm..

Chương Trình 26 5 2014

Chương Trình, June 09, 2014
Đọc thêm..

Chương Trình 12 5 2014

Chương Trình, May 16, 2014
Đọc thêm..

Chương Trình 11 5 2014

Chương Trình, May 16, 2014
Đọc thêm..

Chương Trình 28 4 2014

Chương Trình, May 16, 2014
Đọc thêm..

Chương Trình 31 3 2014

Chương Trình, May 16, 2014
Đọc thêm..

Chương Trình 3 3 2014

Chương Trình, May 16, 2014
Đọc thêm..

Chương Trình 17 2 2014

Chương Trình, May 16, 2014
Đọc thêm..

Chương Trình 20 1 2014

Chương Trình, May 16, 2014
Đọc thêm..

Chương Trình 6 1 2014

Chương Trình, May 16, 2014
Đọc thêm..

Chương Trình 30 9 2013

Chương Trình, October 09, 2013
Đọc thêm..

Chương Trình 16 9 2013

Chương Trình, October 09, 2013
Đọc thêm..

Chương Trình 2 9 2013

Chương Trình, October 09, 2013
Đọc thêm..

Chương Trình 19 8 2013

Chương Trình, October 09, 2013
Đọc thêm..

Chương Trình 5 8 2013

Chương Trình, August 17, 2013
Đọc thêm..

Chương Trình 22 7 2013

Chương Trình, August 17, 2013
Đọc thêm..

Chương Trình 16 6 2013

Chương Trình, July 24, 2013
Đọc thêm..

Chương Trình 29 4 2013

Chương Trình, May 01, 2013
Đọc thêm..

Chương Trình 15 4 2013

Chương Trình, April 27, 2013
Đọc thêm..

Chương Trình 1 4 2013

Chương Trình, April 27, 2013
Đọc thêm..

Chương Trình 18 3 2013

Chương Trình, April 27, 2013
Đọc thêm..

Chương Trình 4 3 2013

Chương Trình, April 27, 2013
Đọc thêm..

Chương Trình 18 2 2013

Chương Trình, April 26, 2013
Đọc thêm..

Chương Trình 4 2 2013

Chương Trình, April 26, 2013
Đọc thêm..

Chương Trình 21 1 2012

Chương Trình, April 26, 2013
Đọc thêm..

Chương Trình 7 1 2013

Chương Trình, April 26, 2013
Đọc thêm..

Chương Trình 30 12 2012

Chương Trình, January 03, 2013
Đọc thêm..

Chương Trình 24 12 2012

Chương Trình, January 03, 2013
Đọc thêm..

Chương Trình 26 11 2012

Chương Trình, January 03, 2013
Đọc thêm..

Chương Trình 12 11 2012

Chương Trình, January 03, 2013
Đọc thêm..

Chương Trình 29 10 2012

Chương Trình, October 30, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 15 10 2012

Chương Trình, October 30, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 7 10 2012

Chương Trình, October 09, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 10 1 2012

Chương Trình, October 09, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 23 9 2012

Chương Trình, September 23, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 17 9 2012

Chương Trình, September 19, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 10 9 2012

Chương Trình, September 10, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 28 8 2012

Chương Trình, August 28, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 22 8 2012

Chương Trình, August 22, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 6 8 2012

Chương Trình, August 15, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 13 8 2012

Chương Trình, August 13, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 30 7 2012

Chương Trình, July 30, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 15 7 2012

Chương Trình, July 15, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 11 7 2012

Chương Trình, July 13, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 17 6 2012

Chương Trình, June 20, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 03 6 2012

Chương Trình, June 05, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 22 4 2012

Chương Trình, April 24, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 22 4 2012

Chương Trình, April 24, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 25 3 2012

Chương Trình, April 10, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 19 3 2012

Chương Trình, March 21, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 11 3 2012

Chương Trình, March 15, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 26 2 2012

Chương Trình, March 02, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 12 2 2012

Chương Trình, February 15, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 6 2 2012

Chương Trình, February 07, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 3 2 2012

Chương Trình, February 03, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 22 1 2012

Chương Trình, February 02, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 16 1 2012

Chương Trình, January 17, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình Thứ Hai 9 1 2012

Chương Trình, January 17, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình Thứ Hai 2 1 2012

Chương Trình, January 17, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 26 12 2011

Chương Trình, January 17, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 19 12 2011

Chương Trình, January 17, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 12 12 2011

Chương Trình, January 17, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 5 12 2011

Chương Trình, January 17, 2012
Đọc thêm..

Chương Trình 28 11 2011

Chương Trình, December 07, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình 21 11 2011

Chương Trình, December 07, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình Thứ Hai 14 11 2011

Chương Trình, December 07, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình Thứ Hai 7 11 2011

Chương Trình, December 07, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình Thứ Hai 31 10 2011

Chương Trình, December 07, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình 24 10 2011

Chương Trình, December 07, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình 17 10 2011

Chương Trình, December 07, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình 10 10 2011

Chương Trình, December 07, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình Thứ Hai 3 10 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình 26 9 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương trình 19 9 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình 12 9 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình 5 9 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình 29 8 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình 22 8 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình 15 8 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình 8 8 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình 1 8 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình 25 7 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình 18 7 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình 11 7 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình 4 7 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình 27 6 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình Thứ Hai 20 6 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình Thứ Hai 6 6 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình 23 5 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình Ngày 16 5 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình Ngày 9 Tháng 5 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình Ngày 2 Tháng 5 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình Ngày 25 Tháng 4 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình 18 Tháng 4 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình Ngày 11 Tháng 4 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình Ngày 4 Tháng 4 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình Ngày 28 Tháng 3 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình Ngày 21 Tháng 3 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình Ngày 14 Tháng 3 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình Ngày 7 Tháng 3 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình Ngày 28 Tháng 2 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình Ngày 14 Tháng 2 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình Ngày 7 Tháng 2 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình Ngày 31 Tháng 1 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình Ngày 24 tháng 1 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình Ngày 17 tháng 1 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình Ngày 10 tháng 1 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình 3 tháng 1 2011

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình 20 tháng 12 2010

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Chương Trình 13 tháng 12 2010

Chương Trình, December 08, 2011
Đọc thêm..

Listen to our weekly broadcasts.
© Friendly Animal Hospital